Sản phẩm

"Tranh cãi" - Được và mất

Tranh cãi với khách hàng Bạn thắng. khách hàng đi mất Tranh cãi với đồng nghiệp Bạn thắng. đồng nghiệp xa dần Tranh cãi với người thân Bạn thắng. tình thân biến mất Tranh cãi với bạn hữu. Bạn thắng. bạn hữu dần xa Tranh cãi với vợ/chồng Bạn thắng. Tình cảm nhạt...

Sản phẩm #2

Đây là sản phẩm mẫu thứ 2.